Q U E R C U S Residencia Xeriátrica
Q U E R C U S    Residencia Xeriátrica

Aviso legal

AVISO LEGAL
En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico Residencia Quercus pon a disposición do usuario a seguinte información:
Gesmedical-Dis,S.L. é a razón social de "Residencia Quercus" situada en Rúa Camping,1_32420 Leiro (Ourense), sendo  B32427494 o número de identificación fiscal.
O usuario pode contactar con Gesmedical-Dis,S.L. no teléfono 988 485 638 ou no fax 988 098 009

TERMOS DE USO
Obxecto
Gesmedical-Dis,S.L., en diante tamén Residencia Quercus ou a empresa, é titular de dominio www.residenciaquercus.es, mediante o que se ofrece información xeral e contidos relacionados cos servizos, a situación e a empresa.

Usuarios e uso do portal
Toda persoa que acceda a este sitio web se considera usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fóra de aplicación. Por iso, o acceso ao sitio web de Residencia Quercus implica a aceptación das condicións xerais de uso e o usuario comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos ofrecidos nesta para a realización de actividades contrarias á lei.
Acceder a www.residenciaquercus.es proporciona o acceso a informacións, servizos, ou datos (en diante, "os contidos") a través de Internet e pertencente á empresa. O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que Residencia Quercus ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da empresa, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes, Residencia Quercus resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas realizados a través do sitio web ou nas distintas redes sociais que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen axeitados para a súa publicación. En calquera caso, Residencia Quercus non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Protección de datos e tratamento da información
O acceso ao sitio web non supón que o usuario estea obrigado a facilitar datos de carácter persoal de ningún tipo. En caso de que a utilización de determinados servizos implique a recollida de datos de carácter persoal, proporcionarase, con carácter previo, a información relativa ao tratamento de datos de carácter persoal e, no seu caso, obterase o consentimento necesario para a incorporación deses datos a ficheiros.
En caso de que decida enviarnos un correo electrónico e/ou contactarnos a través do formulario web, informámoslle que os datos facilitados serán incorporados ao ficheiro da empresa á que se dirixe, cuxa finalidade é a xestión comercial e de administración do centro, e unicamente para dar resposta á súa petición. O titular dos datos, quen declara que os datos facilitados son veraces e actualizados, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ante o responsable do ficheiro ao que se dirixe a Gesmedical-Dis,S.L., Rúa Camping,1_ 32420 Leiro (Ourense)
Residencia Quercus informa os aspirantes a posto de traballo que envíen o seu currículo a través de correo electrónico ou deste sitio web que os seus datos foron incorporados ao ficheiro denominado "RRHH", inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é a empresa, quen unicamente tratará os datos para futuros procesos de selección e conservaranse durante un período de tres anos, encargándose o interesado da súa actualización, exactitude e posta ao día. O candidato pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a empresa na dirección de traballo.

Propiedade intelectual e industrial
Residencia Quercus é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no seu sitio web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información. ResidenciaQuercus resérvase todos os dereitos sobre as imaxes, os textos, marcas, logotipos, etc. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída calquera modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Residencia Quercus. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo os imprimir, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Residencia Quercus.
O usuario recoñece esta advertencia sobre propiedade intelectual e industrial un mecanismo de proba fronte a usurpacións por parte de terceiros alleos e non autorizados. Residencia Quercus declara mediante estas advertencias a reserva de dereitos de propiedade intelectual e industrial do contido do sitio web fronte a posibles utilizacións por parte de terceiros.

Enlaces
Residencia Quercus non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros accesibles dende o sitio www.residenciaquercus.es mediante enlaces, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros dende os que se acceda mediante enlaces, hipervínculos ou links ao lugar web de Residencia Quercus, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos da empresa, salvo autorización expresa desta última.
Cookies
Residencia Quercus só utiliza cookies técnicas, cuxas finalidades non exceden das chamadas cookies de sesión de acordo ao disposto no Ditame 4/2012 do Grupo de Traballo do Artigo 29. Por iso, conforme ao establecido na normativa de sobre servizos de sociedade da información e comercio electrónico non resulta necesario informar nin obter consentimento do usuario.

Responsabilidade
Residencia Quercus non se responsabiliza acerca da veracidade ou prexuízos daquelas informacións que non sexan propias. En ningún caso se fai responsable dos datos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo erros ou omisións nos contidos ou falta de dispoñibilidade.
Residencia Quercus non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no noso sitio web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.
A empresa en todo momento colaborará coas autoridades competentes fronte a posibles actuacións ilícitas ou nocivas que se realizasen por terceiros de mala fe e/ou provoquen danos e prexuízos na nosa páxina. En todo caso respectaranse as garantías, normas e procedemento previstos no ordenamento xurídico para protexer os dereitos á intimidade persoal e familiar, á protección dos datos persoais, á liberdade de expresión ou á liberdade de información, cando estes puidesen resultar afectados.
Dereito de exclusión
Residencia Quercus resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran os presentes termos de uso.
Modificación das presentes condicións e duración
Residencia Quercus poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sen previo aviso e sempre que o considere oportuno, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos coma os servizos que se presentan a través desta e coa forma que considere oportuna. As presentes condicións estarán vixentes ata que sexan modificadas e se publiquen outras debidamente neste sitio web.
Lexislación aplicable e xurisdición
A relación entre Gesmedical-Dis,S.L. e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia se someterá aos Xulgados e tribunais da cidade de Ourense.

Q U E R C U S Residencia Xeriátrica
Rua Camping 1
32420 LEIRO

Telf.: 988.485.638

Se desexa consultarnos calquera dúbida pode chamarnos o 988.485.638 ou facernos chegar a súa pregunta a través do noso formulario de contacto.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© RIBEIRO GERIATRIA, S.L.